Tutorial shqip per C++ (pjesa e pesembedhjete)

Kontrolli i perseritjes se nje numratori Kontrolli i perseritjes se numratorit kerkon: emrin e nje variabli kontrolli (loop counter). vleren fillestare per variablin e kontrollit. kushtin qe teston per vleren e fundit te variablit te kontrollit (psh nese cikli duhet te vazhdoje ose jo). operatorin inkrementues (ose dikrementues) sipas te cilit variabli modifikohet cdo here…

Vazhdo Leximin

Tutorial shqip per C++ (pjesa e katermbedhjete)

Operatoret e rritjes dhe te zbritjes (increment & decrement) C++ ofron operatorin inkrementues ++ dhe operatorin dikrementues –. Te dy keta operatore jane operatore “njesh”, pra ata e rrisin vleren e variablit vetem me nje njesi. Nqs nje variabel c inkrementohet me 1 mund te perdoret operatori inkementues ++c ne vend te shprehjeve c+=1 ose…

Vazhdo Leximin